تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - گریهـــ کنــ...!(متن یکی از دوتا اهنگ های وبم)


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم


گر'یهـ کنـ', تو' میتونیـ ', پیشـِ اونـ' نمیمو'نیـ

 

اونـ' دیگهـ 'رفتهـ' بسهـ' تمومشـ 'کنـ...

 

' گریهـ' کنـ !'

تهـِ 'خطهـ , 'عشقـِ تو,' دیگهـ 'رفتهـ'!

 

تو' دلِـ' یکیـ' دیگهـ 'نشستهـ' تمومشـ' کنـ...'

 

چشمـ 'بهـ 'راهـ' نشینـ 'اینجا ', میمونیـــ' دیگهـ 'تنها... 

 

گریهـ 'نکنـ 'دیگهـ' اونـ' نمیاد 'خونهـ..' 

 

  'دستـ 'بکشـ.'.. 'دیگهـ از 'اونـ' ,' طفلکیـ دلـ 'داغونـ.'..

 

  اونـ' دیگهـ' خوشهـ 'فکر نکنـ ''حالتو 'میدونهـ.'..' !   

 

تنها' میمونیـ ، آخهـ ''اینو 'میدونیـ 'مثلـ اونـ' پیدا ''نمیشهـ 

 

'اشکاتـ'میریزهـ آخهـ' اونـ واستـ'' عزیزهـ 

 

  'تـویـ 'قـلـبـتهـ ''هـمـیـشــهـ'

 

  ''یادشـ'' میوفتیـ ''دلتـ آتیشـ' میگیرهـ'

 

'میگیـ کاشـ ''برگردهـ' پیشمتـ'

 

راهی 'نداریـ 'تو با'ید طاقتــ''' بیاریـ

 

  آخـ'ـهـ' مـیـدونـیـ' نـمـیـشـ'ـهـ !  


نوشته شده در شنبه 12 فروردین 1391 ساعت 06:04 ب.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN