تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - من به تو خندیدم!!!


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم

مــن به تــــو خندیــــدم
چـــــون كه مـــی دانــــستم

تــو به چه دلهره از باغچـــته ی همســـایه سیب را دزدیـــدی

پدرم از پــــی تو تنــــد دویــــــد

و نمی دانستـــــی باغبــــان باغچـــه همســــایه

پـــــدر پیـــــــر مـــــن اســـت

مــــــن بـــه تـــو خندیـــــــدم

تا كه با خنـــده خود پاســخ عشــــق تو را خالصـــانه بدهم
بغـــــض چشمان تـــــو لیـــك

لــــرزه انداخــــت به دستـــــان مـــن و

سیب دنـــــدان زده از دســت مــــن افتاد به خــــاك

دل مـــــــن گفــــــت: بـــــــــــــــرو

چـــــون نـــــمی خواست به خاطـــــر بسپـــــارد

گریه تلـــــــــخ تـــــو را

و مــــــن رفتــــــم و هنـــــوز

سالهاســــــت كه در ذهـــن مـــــن آرام آرام

حیـــــرت و بغـــــض تـــو تكرار كنان

می دهـــــد آزارم

و مــــن اندیشــــه كنــــان غــــرق در این پنــــدارم

كه چه می شــــد اگر باغــچه خـــانه ما سیـــتب نداشت

دختــــرک خندیـــــــــد و

پســــرک ماتـــــتش برد
!
که به چه دلهره از باغچه ی همسایه، سیب را دزدیـــده

باغبــــــان از پی او تنــــــد دویــــد
به خیـــــالش می خواســـــت،

حرمـــــت باغچه و دختــــر کم سالــــش را

از پســــــر پس گیرد
!
غضب آلود به او غــــیظی کرد
!
ایـــــن وسط مـــــن بودم،

سیــــــب دندان زده ای که روی خــــاک افتـــــادم

من که پیغمــــبر عشقـــــی معصــــوم،

بین دستــان پر از دلهــــره ی یک عاشــــق

و لـــب و دنـــــــدان

تشـــنه ی کشـــــف و پر از پرســــش دختـــــر بودم

و به خـــــاک افتــــــادم

چـــون رســـــولی ناکــــام
!
هـــر دو را بغـــض ربــــود
...
دختـــــرک رفــــت ولی زیر لب این را می گــــفت
:
"
او یقینـــاً پی معشـــــوق خـــودش می آید ! "
پســــرک ماند ولی روی لـــش زمــــزمه بود:
"
مطمئناً که پشیمـــان شده بر می گردد ! "
سالهاست که پوسیده ام آرام آرام
!
عشـــــــق قربانــــــیِ مظلــــومِ غرور اســـــت هنــــــوز
!
جســــم من تجزیه شد ســـــاده ولــــی ذرّاتم،

همــــــه اندیشـــــه کنان غــــرق در این پنــــدارند
:
این جدایـــی به خدا رابطــــه با سیب نداشــــت

عشـــــــق قربانــــــیِ مظلــــومِ غرور اســـــت هنــــــوز !!


با تشکر از صدف مدیر وبلاگ>>http://eshghhayesokhteh.blogfa.com/نوشته شده در پنجشنبه 27 بهمن 1390 ساعت 02:18 ق.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN