تبلیغات
خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل - کاشـــــ ... !


خــ ''ـ ــــو'اب 'و خیـ 'ـ ـــ'ــا'ل

...قشنگترین عشق نگاه خداوند بر بندگان است تو را به همان نگاه می سپارم

کــ'اش بارانـــ'ـی ببـــ'ـارد ، قلبهــ'ــا را تر کنـ'ــد

بگـ'ــذرد از هفــ'ـت بنــ'ـد ما ، صــ'ـدا را تر کنـ'ــد

قطـ'ــره قطـــ'ــره رقـص گیــرد روی چتـ'ـر لحظــ'ـه ها

رشتــ'ـه رشتــ'ـه مویرگــ'ـهای هــ'ــوا را تر کنــ'ـد

بشکن'ـــد در هـم طلســ'ـم کهنــ'ـه ی این بــ'ــاغ را

شاخــ'ــه های خشــ'ـک و بــی بار دعـ'ـا را تر کنـ'ــد

مثــ'ــل طوفــ'ـان بـــزرگ نــ'ـوح در صبحـــ'ی شگفــ'ــت

سرزمیــ'ـــن سینـــ'ـه ها تا نا کجــ'ــا را تـر کنـ'ــد

چترهاتــ'ــان را ببندیـ'ــد ای به ساحـ'ـل مانــ'ــده ها

شایــ'ــد این باران که می بارد شمـــ'ــا را تر کنـ'ــد

 نوشته شده در یکشنبه 23 بهمن 1390 ساعت 01:15 ق.ظ به قلم امیرحسن |نظرات


Design By AmirHasaN